Legislaţie
Vânzare-cumpărare terenuri agricole situate în extravilan

Prin Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, se reglementeaza procedurile privind vanzarea-cumparea terenurilor agricole situate in extravilan referitoare la ofertele de vanzare, exercitarea dreptului de preemtiune (drept de care se bucura cineva printr-un contract sau printr-o lege, de a fi preferat dintre mai multi cumparatori), controlul aplicarii procedurii dreptului de preemtiune, procedura de emitere a avizelor necesare instrainarii terenurilor.

Informatii privind depunerea ofertei de vanzare a terenului situat in extravilan

In vederea instrainarii terenului, vanzatorul depune la primarie cererea privind afisarea ofertei de vanzare, insotita de aceasta si de urmatoarele documente:

 1. o copie a BI/CI a vanzatorului persoana fizica sau o copie a pasaportului pentru vanzatorul persoana fizica cu domiciliul in strainatate;
 2. o copie legalizata de notarul public ori instanta de judecata, dupa caz, sau certificata pentru conformitate de catre functionarii primariei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vanzare (dupa caz: contract de vanzare-cumparare, contract de donatie, proces-verbal de predare-primire, sentinta/decizie civila definitiva si irevocabila, titlu de proprietate, certificate de mostenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);
 3. extras de carte funciara pentru informare, emis cu cel mult 30 de zile inainte de afisarea ofertei, insotit de extrasul de plan cadastral de carte funciara al imobilului, in sistem de coordonate "Stereografic 1970", in conditiile in care terenul este intabulat;
 4. o copie a certificatului constatator de la registrul comertului sau a actului in baza caruia isi desfasoara activitatea, in cazul vanzatorului persoana juridica;
 5. in caz de reprezentare, procura notariala, respectiv delegatia, hotararea adunarii generale a asociatilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, dupa caz, in original, precum si o copie a BI/CI a imputernicitului persoana fizica sau o copie a pasaportului pentru imputernicitul persoana fizica cu domiciliul in strainatate;
 6. hotararea adunarii generale a asociatilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, dupa caz, in original, din care sa rezulte acordul cu privire la vanzarea bunului aflat in proprietatea societatii, in cazul vanzatorului persoana juridica;
 7. certificat de atestare fiscala emis de catre primarie;
 8. alte documente doveditoare, dupa caz.

Informatii privind depunerea comunicarii de acceptare a ofertei de vanzare

In termen de 30 de zile de la afisarea ofertei de vanzare la primarie, oricare dintre titularii dreptului de preemptiune care doreste sa isi exercite acest drept inregistreaza la primarie comunicarea acceptarii ofertei de vanzare transmisa vanzatorului.

Comunicarea va fi insotita de urmatoarele documente care certifica calitatea de preemptor:

 1. o copie a BI/CI a preemptorului persoana fizica sau o copie a pasaportului pentru preemptorul persoana fizica cu domiciliul in strainatate ori, dupa caz, a imputernicirii/ procurii notariale/delegatiei si o copie a BI/CI a reprezentantului legal persoana fizica sau o copie a pasaportului pentru reprezentantul legal persoana fizica cu domiciliul in strainatate;
 2. o copie a certificatului constatator de la registrul comertului sau a actului in baza caruia isi desfasoara activitatea, in cazul preemptorului persoana juridica;
 3. copii legalizate de pe documentele justificative care atesta calitatea de preemptor si ncadrarea in una dintre categoriile stabilite de lege, respectiv coproprietar, arendas sau proprietar vecin, dupa caz: acte de coproprietate pe terenul agricol supus vanzarii, contract de arenda, acte de proprietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vanzarii, altele asemenea.

In cazul in care titularul dreptului de preemptiune inregistreaza la primarie acceptarea ofertei de vanzare prin intermediul unui imputernicit, acesta din urma completeaza acceptarea ofertei de vanzare cu datele de identificare ale titularului dreptului de preemptiune si prezinta documentele doveditoare a calitatii de imputernicit.

Informatii privind obtinerea avizului specific al Ministerului Apararii Nationale

Terenurile Agricole situate in extravilan pe o adancime de 30 km fata de frontiera de stat catre interior, precum si cele situate in extravilan la o distanta de pana la 2.400 m fata de obiectivele speciale pot fi instrainate prin vanzare-cumparare doar cu avizul specific al Ministerului Apararii Nationale.

Avizul specific nu este necesar pentru preemtori (cumparatori).

Avizul specific este valabil 12 luni de la data comunicarii catre vanzator. Avizul specific este valabil si ulterior implinirii acestui termen, daca partile au incheiat in perioada sa de valabilitate un antecontract sau un pact de optiune care are ca obiect terenul agricol extravilan pentru care a fost emis.

In vederea obtinerii avizului specific vanzatorul depune o solicitare. Solicitarea vanzatorului de eliberare a avizului specific trebuie insotita de urmatoarele documente:

 1. cerere care contine datele de identificare ale solicitantului, adresa de corespondenta si datele de identificare ale potentialului cumparator, daca acesta este cunoscut la data depunerii cererii;
 2. actul de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vanzare (dupa caz: contract de vanzare-cumparare, contract de donatie, proces-verbal de predare-primire, sentinta/decizie civila definitiva si irevocabila, titlu de proprietate, certificate de mostenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea), in copie legalizata de notarul public ori de instanta de judecata, dupa caz, sau certificat pentru conformitate de catre functionarii primariei;
 3. extras de carte funciara de informare, in original, si plan de amplasament si delimitare a imobilului, in sistemul national de proiectie "Stereografic 1970", receptionat, insotit de inventarul de coordonate daca acesta nu se regaseste in plan, in copie;
 4. adeverinta emisa de catre primarii, in original, in cazul in care vanzarea terenului este libera, insotita de copia ofertei de vanzare certificata de primar pentru conformitatea cu originalul;
 5. oferta de vanzare, in copie;
 6. in caz de reprezentare, procura notariala, respectiv delegatia, hotararea adunarii generale a asociatilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, dupa caz, in original, precum si o copie a BI/CI a imputernicitului persoana fizica sau o copie a pasaportului pentru imputernicitul persoana fizica cu domiciliul in strainatate;
 7. certificatul constatator de la registrul comertului sau a actului in baza caruia isi desfasoara activitatea, in cazul vanzatorului persoana juridica, in copie;
 8. hotararea adunarii generale a asociatilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, dupa caz, in copie, din care sa rezulte acordul cu privire la vanzarea bunului aflat in proprietatea societatii, in cazul vanzatorului persoana juridica;
 9. alte documente pe care vanzatorul le considera relevante.

Formulare necesare

 1. Cerere pentru afisarea ofertei de vanzare a terenului (Anexa 1A)
 2. Oferta de vanzare (Anexa 1B)
 3. Comunicare de acceptare a ofertei de vanzare (Anexa 1D)
 4. Avizul specific al Ministerului Apararii Nationale (Anexele 2C si 2D)
 5. Legislatie